ZPMP - Denné detské sanatórium, s.r.o.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:IČO: 31948529
DIČ: 2020709966
č. účtu: VÚB Banka: SK78 0200 0000 0000 3203 0562


SVOJPOMOC ZPMP "Pomoc v živote"

je občianske združenie založené odborníkmi, rodičmi detí s rôznym druhom a stupňom zdravotného postihnutia a sympatizantmi, ktorí sa rozhodli rôznou mierou osobnej iniciatívy prispieť a prispievať k zlepšovaniu kvality života ľudí so zdravotným postihnutím. Zámerom vzniku a dlhodobého fungovania nášho občianskeho združenia bola a je obhajoba práv, potrieb a záujmov ľudí so zdravotným postihnutím a ich rodín, pričom v tomto zmysle sa dieťa so zdravotným postihnutím stalo našou primárnou cieľovou skupinou. Pri vytváraní rôznych aktivít občianskeho združenia je dôležitou súčasťou aj spolupráca s verejnými a inými mimovládnymi organizáciami.

Občianske združenie ZPMP "Pomoc v živote" v Kežmarku bolo založené v roku 1993. V priebehu svojej existencie sa činnosť nášho občianskeho združenia vyprofilovala do 3 sekcií:
1. Kultúra a vzdelávanie
2. Osveta a prevencia
3. Terapeutická činnosť

1. Kultúra a vzdelávanie - cieľom projektu je využitie umenia na rozvoj vedomia o svete a sebavedomia detí so zdravotným postihnutím v zmysle integrácie týchto detí do spoločnosti a to najmä pomocou podpory vlastných schopností a zručností.
2. Osveta a prevencia - cieľom je vyhľadávanie detí s postihnutím, tvorba a spracovávanie databázy. Zámerom je poskytovanie poradenstva a pomoci včas, keď je najviac potrebná a aktuálna.
3. Terapeutická činnosť - pomocou klasických metód a rehabilitačných postupov (tieto sú vykonávané spolu s rodičmi hravou formou s rešpektovaním vývinovej úrovne dieťaťa) aktivujeme rodičov k vykonávaniu pravidelnej rehabilitácie. Túto rehabiltáciu je potom nutné vykonávať s dieťaťom aj doma.

Hlavné ciele občianskeho združenia - ZPMP "Pomoc v živote":

   zabezpečenie zdravého rozvoja osobnosti detí s postihnutím pomocou programu včasnej starostlivosti,
   postupné prebúdzanie záujmu u detí s postihnutím naučiť sa prekonávať vlastné bariéry, ktoré zdravotné postihnutie spôsobuje a to v rámci svojich možností
   rozširovanie a prehlbovanie informovanosti rodičov, ich najbližšieho okolia a širšej verejnosti, ktorá je zameraná na odstraňovanie bariér v živote osôb dotknutých zdravotným postihnutím a odstraňovanie bariér v spoločenskom prijatí zdravotného postihnutia


V rámci sekcie "Osveta a prevencia" je v priestoroch Denného detského sanatória, s.r.o. zriadená sociálna služba - "Sociálne poradenstvo a sociálna prevencia"

Ciele sociálnej služby - Sociálne poradenstvo a sociálna prevencia:

1. Preventívna činnosť

   univezálna - zameraná na predškolský a mladší školský vek
   selektívna - zameraná na deti z vysoko rizikových rodín
   indikovaná - zameraná na deti s postihnutím a poruchami so špeciálnymi znakmi a symptómami


2. Ochrana rodiny pred sociálnou patológiou v rodine

   právne poradenstvo na kompenzáciu sociálnych dôsledkov v zmysle Zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z.
   sprievodcovská činnosť a pomoc pri orientácii sa v možnostiach sociálnej pomoci poskytovanej štátnou správou, samosprávou, neštátnymi subjektami


3. Podpora integrácie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia do spoločnosti pomocou všetkých dostupných sociálnych činností, programov a služieb, ktoré sú organizované v rámci sociálnej pomoci rodinám zo sociálne znevýhodneného prostredia

V spolupráci s občianskym združením ZPMP v SR, ktoré je združením občianskych združení ZPMP s regionálnym pôsobením, každoročne zabezpečujeme rekondično-rehabilitačné pobyty deťom s postihnutím a ich rodinám. Podobná kooperácia rovnakého zamerania je aj s Okresným Úradom v Kežmarku.

Mimovládna organizácia ZPMP "Pomoc v živote" v Kežmarku je zaradená do zoznamu prijmateľov 2% zo zaplatenej dane z príjmu. Peniaze získan touto cestou boli v minulosti použité na rôzne účely, ktoré súviseli so skvalitnením života detí s postihnutím. 
Copyright 2018. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky