Súkromná materská škola - Denné detské sanatórium, s.r.o.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:Peronál:

riaditeľ, špeciálny pedagóg
pedagóg Montessori, pedagóg (špeciálna výchovná starostlivosť)
pedagóg (špec.-vých. starostlivosť)
Predškolská pedagogika je zabezpečovaná prostredníctvom súkromnej materskej školy. Podľa smerníc MŠ SR ide o špeciálnu materskú škôlku pri zdravotníckom zariadení; zaradená do siete školských zariadení SR bola s účinnosťou od 1.1.2005.

Súkromná materská škola pri zdravotníckom zariadení - Denné detské sanatórium, s.r.o. (ďalej SMŠ) je predškolské zariadenie, ktoré zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, ktoré je zamerané na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. SMŠ sa skladá z dvoch tried a poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou na požiadanie rodiča.

V SMŠ je zabezpečovaná výchova a vzdelávanie detí v predškolskom veku. Dopĺňa rodinnú výchovu a výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho sociálno-emocionálny, fyzický a intelektuálny rozvoj. V rámci SMŠ dochádza k integrácii detí so zdravotným postihnutím s deťmi bez zdravotného postihnutia. Výchovno-vzdelávací program je v súlade s ŠTVP ISCED O, ŠVP, vypracovaný je v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa zákona o výchove a vzdelávaní.

Ako aj z názvu vyplýva, SMŠ je súčasťou Denného detského sanatória, s.r.o. Deťom, na ktoré sa vzťahujú iné právne normy, poskytujeme poldenný pobyt.
 
Copyright 2018. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky